Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Onze MR bestaat uit drie gekozen ouders en drie gekozen leerkrachten. De MR praat onder andere met het schoolbestuur over het beleid van de school en de begroting. Als er beleidswijzigingen zijn, dan wordt dat met de MR besproken. Ook de uitkomsten van de ouder-, kind- en medewerkertevredenheidsenquête worden besproken en er wordt gemonitord op welke manier er wat met de bevindingen wordt gedaan. De MR wordt in de gelegenheid gesteld instemming en/of advies uit te brengen over formele zaken die onze school betreffen. Hiermee vervult de MR een belangrijke rol in de besluitvorming op onze school. De MR van onze school is te bereiken via mr.pbs@debasisfluvius.nl

Op bovenschools niveau is er binnen de stichting waar de Pieter Brueghelschool onder valt (De Basis/Fluvius) een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR worden zaken van bovenschools belang voor het onderwijs in de regio Arnhem besproken. De GMR heeft advies- en instemmingbevoegdheden. In de GMR vertegenwoordigt het centraal management het bestuur. Uit onze MR hebben één ouder en één personeelslid zitting in de GMR.

De MR vergadert vijf keer per jaar. De exacte vergaderdata kunt u in het huishoudelijk reglement terugvinden. Mocht u vragen hebben of een onderwerp willen aankaarten dat in de MR-vergadering besproken dient te worden dan kunt u altijd één van ons daarover aanspreken (zie de foto´s hieronder of mailen. Ons e-mailadres is mr.pbs@debasisfluvius.nl. U kunt hier ook uw naam en telefoonnummer doorgeven. Eén van de MR -leden neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de MR? Zie bijgaande link naar informatie op de website van de PO-raad: PO-raad/MR

De MR en het onderwijs

Oudergeleding

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanneke Spoorenberg (voorzitter)

 

 

 

 

 

 

 

 

Jorn Leistra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jolande van Heel

Personeelsgeleding

Ronald van Kranen (secretaris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasmine Dijkstra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Salari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huishoudelijk reglement 2018-2019 

Agenda

Agenda 5/6/2019

Agenda 15/05/2019

Agenda 03/04/2019

Agenda 30/01/2019

Agenda 21/11/2018

Agenda 12/09/2018

Jaarverslag(en)

Jaarverslag 2018-2019

Jaarverslag 2017-2018

Notulen

Notulen 5/6/2019

Notulen 15/05/2019

Notulen 03/04/2019

Notulen 30 januari 2019

Notulen 21/11/2018

Notulen 7 september 2018

Notulen 18 april 2018

Notulen 21 februari 2018

Notulen 27 september 2017

Notulen 29 november 2017