Stel cookie voorkeur in

Onze Missie en Visie

De missie

De Pieter Brueghelschool is een school voor openbaar primair onderwijs in Arnhem-Noord; in de Hoogkamp, Sterrenberg en de Burgermeesterswijk.  Dit gedeelte van Arnhem kenmerkt zich door veel ruimte en groen: de wijken zijn ruim opgezet en de woningen staan in een mooie omgeving van parken aan de noordkant van de stad. De Pieter Brueghelschool is een wijkschool: de (meeste) kinderen wonen dicht bij school.

Onze school maakt deel uit van de Stichting de BasisFluvius. De stichting kent twee bestuursleden ( het college van Bestuur), een stafbureau en een shared service centre. De stichting werkt met het Raad van Toezicht model en een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad ( GMR). De directeuren komen maandelijks bijeen in het directieoverleg. Het personeel ( leidinggegevend, onderwijsgevend en onderwijsondersteunend) van alle scholen hebben een bestuursaanstelling. De stichting regelt interne mobiliteit om groei en krimp op haar scholen te kunnen opvangen. De stichting heeft een poule met leerkrachten die invallen bij ziekte.

Op de website kunt u alle informatie over de stichting bekijken: www.debasisfluvius.nl

Alle scholen maken deel uit van het samenwerkingswerkingsverband(SWV)  passendWijs. Dit brede SWV regelt het beleid, de afspraken en de medezeggenschap op het gebied van passend onderwijs, zoals de nieuwe wet dat voorschrijft. Op de website van passendWijs kunt u alle informatie over dit SWV bekijken: www.passendWijs.nl

Onze school draagt de naam van de bekende Nederlandse schilder uit de 16 de eeuw: Pieter Brueghel (de Oude). Hij schilderde het leven: het samen genieten van de vreugden en soms ook ondeugden van mensen en kinderen.

De Pieter Brueghelschool staat open voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar, ongeacht godsdienst of sociaal economische achtergrond, aan wie wij passend onderwijs kunnen bieden. De school maakt deel uit van de leefomgeving van kinderen en is een samenleving in het klein; een proeftuin voor het leven. De school kent geen wachtlijst.

Wij nemen externe ontwikkelingen evenwichtig in onze organisatie mee. De nieuwe, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen vragen bij voortduring om afstemming binnen het primair onderwijs. Stichtingsbreed betekent dit dat wij keuzes maken op directieniveau. Binnen die bandbreedte kiezen wij samen met de ouders, wat wij voor onze kinderen en ons onderwijs willen en kunnen.

Opleiden in School, passend onderwijs, de brede school en maatschappelijke betrokkenheid zijn onze keuzes hierin.

Onze Visie

Wat willen wij met ons onderwijs? Kinderen krijgen optimale kansen in hun leven als zij zich cognitief, creatief en sociaal-emotioneel evenwichtig ontwikkelen. Op onze school gaan wij ervan uit dat ieder kind talenten heeft en beschikt over ruime mogelijkheden voor een krachtige ontwikkeling in die drie gebieden. Elk van die gebieden is even belangrijk. Creativiteit zien wij niet alleen in expressieve zin maar ook als “kun je toepassen wat je geleerd hebt”. In alle drie ontwikkelgebieden gaat het om kennis (weten), vaardigheden (kunnen) en  attitude (willen, durven).  

Onze primaire taak is het vormgeven van een leeromgeving voor kinderen waarbij zij optimaal en met plezier kunnen, willen en durven leren. Dat doen wij door de cognitieve, de sociaal-emotionele en de creatieve ontwikkeling evenwichtig aan bod te laten komen. Wij zijn tevreden als ieder kind naar het vervolgonderwijs kan doorstromen dat recht doet aan zijn of haar talenten.

Kennis, vaardigheden en attitude vormen de kern. Als kinderen na 8 jaar de Pieter Brueghelschool verlaten dan moeten zij kunnen zeggen: ”Ik weet veel, ik kan veel, ik wil veel en ik durf veel” in cognitief, sociaal-emotioneel en creatief opzicht: ik heb geleerd te leren.

 

”Ik weet veel, ik kan veel, ik wil veel en ik durf veel”