Zorg voor de leerlingen

Leerlingen doorlopen een onafgebroken ontwikkelingslijn. Dat vraagt van ons steeds aan te blijven sluiten bij het kind. Een kleuter krijgt bij binnenkomst het ingevulde overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf mee. Daarmee start het dossier.

De zorg voor de leerlingen loopt volgens een vaste structuur en wordt gecoördineerd door de interne begeleiders (IB-ers).

Voor de start van het nieuwe schooljaar vindt er een overdrachtsgesprek plaats.  Tijdens dit gesprek worden alle leerlingen zorgvuldig doorgesproken. De leerkrachten van groep 8 vullen het onderwijskundig rapport  in voor het voortgezet onderwijs.

Twee keer per jaar houden de IB-ers een groepsbespreking met de leerkrachten. Daarbij gaat het om de groep als geheel, de aandacht en zorg voor individuele kinderen en de organisatie in de klas. Kan de leerkracht de zorg geven die nodig is en hoe is dat dan georganiseerd? Gaan alle kinderen voldoende vooruit? Voelen de kinderen zich prettig en gaan ze met plezier naar school? De IB-er adviseert de leerkracht en geeft desgewenst coaching/video-interactie-begeleiding of kan een kind nader onderzoeken dan wel observeren in de klas, afhankelijk van de vraag van de leerkracht.

De leerkrachten werken met groepsplannen bij de vakken rekenen, spelling en technisch lezen. Hierin staat o.a. beschreven  welke kinderen er extra zorg krijgen. Bij gedragsproblemen wordt, indien nodig, een individueel handelingsplan gemaakt.

De IB-ers evalueren tijdens de groepsbespreking of de extra geboden hulp effectief is geweest. Indien nodig worden de plannen bijgesteld.

Voor het overgrote deel van onze leerlingen is deze wijze van werken heel effectief; de eerste vier stappen van de zorgstructuur geven ons de zekerheid dat we alle kinderen goed volgen en goed helpen. Soms is er meer nodig:

Als de extra hulp geen of onvoldoende effect heeft gehad, wordt het kind besproken. Dat kan op twee manieren: tijdens een consultatie met de schoolcontactpersoon (een psycholoog of orthopedagoog), IB’er en de leerkracht of in het zorgteam (ZT), bestaande uit de IB-er, de leerkracht, ouders, de schoolcontactpersoon (een psycholoog of orthopedagoog), schoolverpleegkundige en de schoolgericht maatschappelijk werker. Deze bekijken de hulpvraag en alle deelnemers denken mee over een adequatere aanpak. Er komt een aangescherpt plan waar eventueel een onderzoek aan vooraf kan gaan. Indien de school extra hulp nodig heeft om het aangescherpte plan te verwezenlijken kan een arrangement aangevraagd bij het samenwerkingsverband.

Als de school in handelingsverlegenheid is (niet meer weet wat nu toe doen om het kind verder te helpen) en op meerdere gebieden problemen zijn, dan kan de IB-er, samen met de ouders, het kind aanmelden bij het ZorgAdviesTeam, waar de IB-er de regie over voert. De school formuleert een hulpvraag en het ZAT buigt zich over het complete dossier van het kind, inclusief het formulier dat de ouders hebben moeten invullen. Het ZAT formuleert handelingssuggesties waarmee de school verder kan. De school (IB-er, leerkracht) stelt aan de hand van de uitkomsten een begeleidingsplan op voor het kind en bespreekt dat met de ouders.

Het kan voorkomen dat de problemen zo gecompliceerd zijn dat het kind meer gebaat is bij een andere of speciale vorm van onderwijs. De onderzoeker, de ouders en de school (IB-er, leerkracht) trekken in dit traject samen op.

Bekijk de uitleg (3 min) over Passend Onderwijs

 

Goed onderwijs valt of staat met de kwaliteit van de onderwijsgevenden. Dat vraagt, naast de dagelijkse lesgevende taken, van iedereen deskundigheidsbevordering en scholing. Wij werken met en binnen ons team veel samen.
Naast de teamvergaderingen (maandelijks, woensdagmiddag, altijd onderwijsinhoudelijk, met het hele team) hebben we bouwoverleg (maandelijks, woensdagmiddag)  over de dagelijkse manier van werken, de praktijk van de dag, het voorbereiden van thema’s en projecten, het delen van ervaringen en het leren van elkaar; De vierde woensdagmiddag is er een werkmiddag waarin iedereen aan de slag gaat voor de eigen klas en collegiale consultatie kan vragen. Bij alles wat wij doen op school, of dat nu is door de leerkrachten, de directie, het onderwijsondersteunend personeel en of dat nu gaat over materialen, digitale schoolborden, schoonmaak, herstel aan het gebouw, begrotingen, leerlingenzorg, alles wat wij doen staat in dienst van het primaire proces: het werken met kinderen in de klas.

Vertrouwenspersoon en coördinator sociale veiligheid

Sommige klachten liggen heel gevoelig, bijvoorbeeld over racisme, discriminatie, pesten, en seksueel geweld. Daarom moet er iemand zijn die weet hoe je zulke gevoelige klachten behandelt: de vertrouwens-/contactpersoon.

Bij ons op school is Marja Velders aangesteld als vertrouwenspersoon en coördinator sociale veiligheid. U kunt haar via de mail bereiken: marja.velders@floresonderwijs.nl

Onze overkoepelende organisatie heeft voor al haar scholen een schoolveiligheidsplan opgesteld.