Resultaten

In de visie van onze school beschrijven we de evenwichtige ontwikkeling van kinderen in cognitieve, sociaal-emotionele en creatieve zin. In die lijn ligt het voor de hand de resultaten ook over die drie gebieden te meten. De opbrengsten in cognitieve zin zijn eenvoudig te meten: wij nemen voor alle instrumenteel-cursorische vakken landelijk genormeerde toetsen af in alle groepen (ook bij de kleuters), in groep 7 nemen we de entreetoets af en in groep 8 de eindtoets (allemaal van het CITO). Naar de inspectie leggen wij verantwoording af over die resultaten; zowel voor de eindtoets als voor de tussentoetsen.

Wij scoren elk jaar op deze toetsen op of boven het landelijk gemiddelde voor onze schoolpopulatie. In de rapporten van uw kind staan de uitslagen van deze toetsen vermeld zodat u elk jaar volledig geïnformeerd bent.

De sores op de eindtoetsen van de CITO waren in de afgelopen jaren:

2015: ongecorrigeerd 542,2 - gecorrigeerd 539,1
2016: ongecorrigeerd 536,2 - gecorrigeerd 534,6
2017: ongecorrigeerd 540,0 - gecorrigeerd 537,6
2018: ongecorrigeerd 539,3 - gecorrigeerd 539,0
2019: ongecorrigeerd  535,9 - gecorrigeerd 537,9

 

Het voortgezet onderwijs stuurt ons nog 5 jaar na het verlaten van de school de cijferlijsten van onze oud-leerlingen door zodat we zicht hebben op de kwaliteit van onze advisering. De uitslagen daarvan geven aan dat ze het in het algemeen goed doen. Dergelijke gegevens gebruiken wij om de verwijzingen naar het voortgezet onderwijs te evalueren.

Op de website van de Onderwijsinspectie kunt u de resultaten van de eindmeting en de tussenopbrengsten van de CITO  bekijken. U vindt er ook het verslag van het laatste bezoek van de inspectie

De vraag is of dit ook genoeg zegt over de sociaal- emotionele ontwikkeling. Gaan ze met plezier naar school? Voelen ze zich veilig? Hebben ze vriendjes en vriendinnetjes. Hebben ze genoeg zelfvertrouwen? Hebben ze genoeg mogelijkheden voor creatief denken? Kunnen ze alles wat ze weten en kunnen (geleerd hebben) zo combineren en benutten dat ze vraagstukken waar ze voor gesteld worden goed kunnen oplossen?

Kinderen die zich niet prettig voelen, leren in het algemeen niet goed; ze staan niet open voor hun leeromgeving. Leeropbrengsten kunnen dus een betrouwbare indicatie zijn maar dat hoeft niet. We werken met een volgsysteem sociaal-emotionele ontwikkeling (KanVAS voor groep 1 t/m 8 en) om hier zicht op te krijgen. De methode “oplossingsgericht werken met kinderen” gebruiken we om ze te begeleiden.