Ons onderwijs

Groep 1/2

In de groepen 1/2 werken wij thematisch. De opdrachten en activiteiten van de kinderen sluiten aan bij het thema van dat moment. In de thema’s komen alle vakgebieden aan de orde. In de vorm van spelend en ontdekkend leren in allerlei vormen van spel en activiteiten. De spellen en activiteiten worden doelgericht ingezet. De leerkrachten volgen de ontwikkeling van de kleuters op alle gebieden. Wij stimuleren het aanvankelijk lees- en rekenproces bij kinderen door de belangstelling van kinderen te voeden en ze een keuze te geven er mee aan de slag te gaan.

Groep 3 t/m 8

We maken een onderscheid in het aanbod van de vak- en vormingsgebieden omdat we twee verschillende aanpakken hanteren. De aanpakken zijn steeds gebaseerd op de driehoek kennis, vaardigheden en attitude van de visie.

De instrumentele vakken:

technisch -en begrijpend lezen, rekenen, taal en spelling.

Deze vakken bieden we leerlijngestuurd en volgens een vast structuur aan. We geven instructie volgens het Expliciet Directe Instructiemodel. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben krijgen verlengde instructie. Leersterke kinderen werken volgens een gecompact lesprogramma en extra uitdaging en verdieping in de vorm van Levelwerk.

De OJW vakken:

expressie, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, ICT geletterdheid.

Deze domeinen bieden we vanuit de doelen aan (die komen uit de leerlijnen). Hier staat, naast het opdoen van kennis, vooral ook het proces (leren leren) centraal. In hun presentaties aan elkaar laten ze zien dat ze de begrippen kennen, verbanden kunnen leggen en wordt de kennis met de groep gedeeld.