Medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Onze MR bestaat uit drie gekozen ouders en drie gekozen leerkrachten. De MR praat onder andere met het schoolbestuur over het beleid van de school en de begroting. Als er beleidswijzigingen zijn, dan wordt dat met de MR besproken. Ook de uitkomsten van de ouder-, kind- en medewerkertevredenheidsenquête worden besproken en er wordt gemonitord op welke manier er wat met de bevindingen wordt gedaan. De MR wordt in de gelegenheid gesteld instemming en/of advies uit te brengen over formele zaken die onze school betreffen. Hiermee vervult de MR een belangrijke rol in de besluitvorming op onze school. 

Op bovenschools niveau is er binnen de stichting waar de Pieter Brueghelschool onder valt (Flores Onderwijs) een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR worden zaken van bovenschools belang voor het onderwijs in de regio Arnhem besproken. De GMR heeft advies- en instemmingbevoegdheden. In de GMR vertegenwoordigt het centraal management het bestuur. Uit onze MR hebben één ouder en één personeelslid zitting in de GMR.

De MR vergadert vijf keer per jaar. De exacte vergaderdata kunt u in het huishoudelijk reglement terugvinden. Mocht u vragen hebben of een onderwerp willen aankaarten dat in de MR-vergadering besproken dient te worden dan kunt u altijd één van ons daarover aanspreken (zie de foto´s hieronder) of u stuurt een berichtje via mrpbs@floresonderwijs.nl 

U kunt hier ook uw naam en telefoonnummer doorgeven. Eén van de MR -leden neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de MR? Zie bijgaande link naar informatie op de website van de PO-raad: PO-raad/MR

De MR en het onderwijs

Oudergeleding

Ilko Bosman

Oudergeleding (voorzitter)

Lottie Koopman

Oudergeleding

Philipp von Samsom-Himmelstjerna

Oudergeleding

Personeelsgeleding

Tessa van Blijderveen

Personeelsgeleding (secretaris)

Maartje Wildenberg

Personeelsgeleding

Pim Oldenboom

Personeelsgeleding