Aanmeldformulier

Ouders/verzorgers kunnen hun kind schriftelijk aanmelden vanaf de dag dat het kind 3 jaar wordt en zo mogelijk minimaal 10 weken voor de gewenste datum van inschrijving. De school heeft na aanmelding maximaal 10 weken om te beslissen of het kind toegelaten kan worden. Zodra een kind is aangemeld, gaat de zorgplicht van de school direct in en heeft de school de plicht om voor de aangemelde leerling een passende plek te vinden. Er is geen sprake van zorgplicht wanneer er geen plek op school is of ouders/verzorgers de grondslag van de school niet respecteren. Nadat een kind is aangemeld, heeft de school 6 weken om te onderzoeken of zij de leerling een passend aanbod kunnen bieden. Deze termijn kan met 4 weken worden verlengd mits dit schriftelijk met reden en nieuwe uiterlijke beslisdatum wordt medegedeeld aan ouders/verzorgers. De school kan deze periode gebruiken om de gegeven informatie te onderzoeken en wanneer daar aanleiding voor is aanvullende informatie op te vragen, bijvoorbeeld bij het kinderdagverblijf. Ouders moeten altijd toestemming geven om informatie van hun kind op te vragen en te verstrekken, tenzij er sprake is van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Bij voorschoolse educatie is de kinderopvangorganisatie wettelijk verplicht om informatie te geven over het programma en de duur van de voorschoolse educatie.

Gegevens kind

Kruis aan wat van toepassing is.

Bijzonderheden

Kruis aan wat van toepassing is
Denk hierbij aan lichamelijk, leren, werkhouding, sociaal-emotioneel.

Gegevens ouder(s)/ verzorger(s) - om contact op te kunnen nemen

Ondertekening