Schooldocumenten

Op onze school zijn diverse (beleids)documenten aanwezig.Op deze pagina proberen wij deze zoveel mogelijk te bundelen. U kunt op de naam van het document klikken om deze in te zien. Mocht u specifieke documenten missen dan horen wij dat graag! Stuur hiervoor een mailtje naar: directie.pieterbrueghel@floresonderwijs.nl

Momenteel zijn wij druk bezig met het up-daten van diverse documenten. Deze zullen z.s.m op deze pagina te zien zijn. 

Schoolgids

De schoolgids van de Pieter Brueghelschool. In de schoolgids vertellen wij wat ouders kunnen verwachten van deze school: hoe ziet het onderwijs er uit, welke activiteiten zijn er, hoe komt de school zijn verplichtingen na, met welke instanties werkt zij samen, wat wordt er van ouders verwacht, bij wie kun je terecht met klachten, hoe is de school georganiseerd. Kortom, alles wat ouders willen weten als zij een schoolkeuze voor hun kind gaan maken of al hebben gemaakt.

 

 Kleuterboekje

In ons kleuterboekje vind u alle informatie die u moet weten als uw kleuter nog moet starten. Een fysieke versie van het boekje word u toegestuurd, samen met de uitnodiging voor de wendagen . Het is voor u, en ons, belangrijk dat u alle informatie goed tot u neemt. Op die manier maken we met z'n allen een goede start.

 

 Schoolontwikkelingsplan

In dit plan geven wij aan op welke wijze wij onze schoolontwikkeling op de langere termijn (2 jaar) vorm geven

 

Jaarplan

In dit document leggen wij jaarlijks onze beleidsvoornemens vast en beschrijven wij hoe wij het komende schooljaar onze school organiseren. 

 

Ouderkalender

Het jaarrooster, de activiteiten voor kinderen en ouders en de organisatie van de school nemen wij op in de jaarkalender. 

 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

In dit document kunt u lezen hoe wij onze school passende zorg aan de kinderen bieden. 

Pestprotocol

Op onze school hanteren wij onderstaand pestprotocol. Als u een vermoeden heeft van pestgedrag schroom dan niet dit met de leerkracht van uw kind bespreekbaar te maken.

Beleidsplan leersterke kinderen/(hoog)begaafdheid

We hebben een visie van een school waarbij alle leerlingen, inclusief de hoog- en meerbegaafden een plek hebben waar ze zich thuis voelen, lekker in hun vel zitten, goed presteren op de reguliere toetsen en een aanbod krijgen waarmee ze uitgedaagd worden en leren leren en leren denken. Het beleidsplan wordt regelmatig bijgesteld en geëvalueerd op basis van hernieuwde inzichten.

Strategisch Beleidsplan Flores Onderwijs

Twee besturen voor primair onderwijs in Arnhem hebben samen een missie voor het onderwijs aan de kinderen van Arnhem ontwikkeld. Flores Onderwijs wil het beste onderwijs voor ieder kind in Arnhem, zoveel mogelijk in de wijk waar het kind woont. Dit vraagt van onze scholen een nauwe samenwerking en aanvulling zodat er diversiteit aan Passend Onderwijs is. Beide stichtingen werken dan ook nauw samen als Flores Onderwijs en ontwikkelen samen eenduidig beleid. In het beleidsplan is uiteengezet wat wij de komende jaren samen willen bereiken. 

Schoolveiligheidsplan

De veiligheid van alle mensen die onze scholen bezoeken of er werkzaam zijn, is een groot goed. Om die veiligheid te garanderen wordt voldaan aan wettelijke richtlijnen in het kader van Arbobeleid, verzuimbeleid, risico- inventarisatie, personeelsbeleid et cetera. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat voor de scholen die onder onze stichtingen vallen, duidelijk is hoe te handelen in geval van onveilige situaties. 

Scheidingsprotocol

Het uit elkaar gaan van de ouders, kan voor een kind verstrekkende gevolgen hebben. In de relatie en communicatie tussen school-ouders-kind zal door een scheiding van de ouders het een en ander veranderen. Onze scholen zijn zich hiervan bewust. Het welzijn van het kind staat voorop en daarom is het van belang dat er een goede communicatie blijft bestaan. Dit protocol biedt houvast om de genoemde communicatie en de daarbij behorende informatieplicht in zo goed mogelijke banen te leiden. Het is bestemd voor onze scholen, hun leerkrachten en de ouders.